Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY ODBERU TOVARU
 
PODMIENKY VYBAVENIA REKLAMÁCIÍ

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

1/   Výrobky a tovar v spoločnosti LES, s.r.o. a v jej predajniach môžete objednať:

 • OSOBNE

 • TELEFONICKY

 • PÍSOMNOU OBJEDNÁVKOU - cez lestn.sk "Nechajte nám odkaz", poštou alebo e-mailom

 
2/   Pri objednávaní venujte pozornosť výberu predajne v SR a cenníku, ktorý je pre ňu určený.
 
Výber predajne
Najskôr si kliknutím na podstránku  "PREDAJNE V SR" vyberte Vašu najbližšiu predajňu, ku ktorej sa Vám zobrazí platný cenník.
 
Výber tovaru a jeho cena
Tovar si môžete vybrať prehliadaním podstránky  "PRODUKTY A CENY" . Pri kliknutí na konkrétny produkt sa zobrazí jeho detailný náhľad a rozšírený popis. Kliknutím na ikonku predajne pod riadkom Cena: ... sa dostanete na podstránku PREDAJNE v SR a  výberom Vašej najbližšej predajne 
zistíte aj cenu v prislúchajúcom cenníku.
 
Ako vybraný tovar objednať 
Ak ste sa už rozhodli, vyplňte prosím kontaktný formulár v časti NECHAJTE NÁM ODKAZ s Vašimi podrobnými údajmi (napíšte počet kusov/ balení, kg/ ton a názov vybraného tovaru; uveďte aj spôsob platby a dopravy. Zodpovedný pracovník Vás bude kontaktovať a dohodne všetky potrebné detaily odberu. Zároveň, prosím, potvrďte SÚHLAS alebo NESÚHLAS so spracovaním osobných údajov.
 

3/   Spôsob platby
      (Pri objednaní tovaru osobne, telefonicky, e-mailom, zatiaľ nie cez e-shop.)

 • v hotovosti (tovar zaplatíte v hotovosti  vo vybranej predajni alebo platbu prevezme vodič pri dovoze)

 • platba vopred na účet - na základe zálohovej faktúry (ZF) vopred na náš účet
  (Tovar zaplatíte na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám zašleme na e-mail, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch.)

 • platba na faktúru (po dohode, spravidla až pri opakovaných objednávkach) 

  V objednávke, prosím, vždy uveďte aj spôsob platby a dopravy. 
   

4/   Potvrdenie objednávky

Objednávku Vám najneskôr do 48 hodín od jej prijatia potvrdíme e-mailom alebo telefonicky. Objednávka sa stáva záväznou až potvrdením predajcu z Vami zvolenej predajne.

5/   Dodanie tovaru

 • ak zvolíte voľbu Hotovosť, zaplatíte za tovar pri jeho prevzatí vodičovi, dátum dodania = dátum platby
 • ak zvolíte voľbu Platba vopred na účet  na základe ZF, zaplatíte tovar vopred bezhotovostným prevodom na náš účet uvedený v zálohovej faktúre. Tovar Vám bude dodaný/ dovezený v termíne/ dátume dodania, ktorý si vopred vzájomne odsúhlasíte s konkrétnym pracovníkom vybranej predajne.
 • ak zvolíte voľbu Platba na faktúru na účet, zaplatíte tovar bezhotovostným prevodom na náš účet na základe vystavenej faktúry, ktorú Vám zašleme na Váš uvedený e-mail alebo spolu s tovarom. Tovar je   v tomto prípade spravidla dodaný pred uhradením faktúry v termíne/ dátume dodania, ktorý si vopred vzájomne odsúhlasíte s konkrétnym pracovníkom vybranej predajne. Tento variant je možný iba po predchádzajúcej dohode, pri opakovaných objednávkach.
6/    Doprava

Podmienky dopravy sú na každom predajnom mieste iné, preto pri objednávke akéhokoľvek nášho produktu Vás bude kontaktovať náš spolupracovník, s ktorým sa dohodnete na podmienkach a termíne dovezenia tovaru.   Cena dopravy bude účtovaná zvlášť. Dopravu zabezpečujeme pre objednávky tovaru v množstve od 1 palety.
 

7/   Reklamácie 
Reklamácia sú riešené podľa Reklamačného poriadku LES s.r.o. spracovaného v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §18 ods.1 Zák. č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a Zák. č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alobo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Zodpovednosť za chyby      
Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, ktorý je  spotrebiteľom, a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe 24 mesiacov.

Vybavenie a posúdenie reklamácie
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu hneď, do 3-5 pracovných dní, v zložitých prípadoch do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas na odborné posúdenie chyby.
Kupujúci a reklamujúci je povinný predložiť doklad o kúpe, tovar ani jeho obal nesmie byť poškodený.

Oprava a výmena                
Kupujúci a reklamujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo jeho súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť chyby.

Informačná povinnosť o alternatívnom riešení sporov
Ak  kupujúci  nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo za účelom ochrany svojich spotrebiteľských podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ARS). Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

Ing. Peter Zelina, konateľ
LES, s.r.o., Trenčín

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Informácia spracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Správcom osobných údajov je spoločnosť LES, s.r.o., so sídlom v Trenčíne, (Javorová 2, 911 05 Trenčín, Slovenská republika), IČO 36315796, zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 12369/R.
 
Aké osobné údaje LES, s.r.o. zhromažďuje a spracováva?
LES, s.r.o. zhromažďuje a spracováva nasledovné osobné údaje: základné identifikačné údaje a kontaktné údaje zákazníkov LES, s.r.o., tj. meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, telefón, e-mail. LES,  s.r.o. nespracováva osobné údaje detí, ktoré sú mladšie ako 15 rokov. 
 
Na aké účely LES, s.r.o. osobné údaje využíva a spracováva?
LES, s.r.o. spracováva osobné údaje fyzických osôb za účelom splnenia zákonných povinností, pri rokovaniach o zmluve a plnení zmluvy a z titulu oprávneného záujmu správcu dát (priamy marketing vlastných produktov, zasielanie obchodných oznámení). Osobné údaje sú spracované v elektronickej podobe pomocou prostriedkov výpočtovej techniky alebo v listinnej podobe. 
 
Ako dlho LES, s.r.o. údaje eviduje?
LES, s.r.o. eviduje osobné údaje v závislosti od účelu po dobu trvania akéhokoľvek zmluvného vzťahu a ďalších 10 rokov po zániku posledného zmluvného vzťahu so spoločnosťou LES, s.r.o., alebo kým nebol odvolaný súhlas so spracovaním údajov. 
 
Musíme osobné údaje LES, s.r.o. poskytnúť?
Poskytnutie osobných údajov je, rovnako ako uzavretie zmluvy s LES, s.r.o., dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné pre splnenie zákonných povinností v pracovnom procese, pri uzatvorení zmluvy na dodávku tovaru alebo poskytnutie služby a bez niektorých údajov LES, s.r.o. nedokáže požadovanú dodávku tovaru alebo poskytnutie služby poskytnúť. 
 
Z akých zdrojov LES, s.r.o. osobné údaje získava?
Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s rokovaniami o uzavretí obchodného (zmluvného) vzťahu na dodávku tovaru či služieb a na základe priameho Súhlasu so spracovaním osobných údajov. 
Ak si teda želáte napr. opakovane dostávať informácie od nás e-mailom alebo formou SMS je vhodné nám zaslať aj predmetný súhlas a to spôsobom, ktorý je Vám najpohodlnejší:
online na stránke www.lestn.sk  v sekcii NECHAJTE NÁM ODKAZ  alebo poslať e-mailom na info@lestn.sk
alebo súhlas môžete vypísať a odovzdať pri osobnej návšteve konkrétnej predajne alebo poslať klasicky poštou na adresu: LES, s.r.o., Javorová 2, 911 05 Trenčín 
 
Akým spôsobom LES, s.r.o. zaisťuje ochranu osobných údajov?
Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou aj procedurálnou kontrolou a LES, s.r.o. disponuje kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi maximálnu ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.
Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinnosti, sú viazané zmluvné povinnosťou mlčanlivosti. 
 
Komu LES, s.r.o. osobné údaje poskytuje alebo odovzdáva?
LES, s.r.o. prenáša osobné údaje štátnym orgánom, pokiaľ je táto povinnosť stanovená zákonom a v nevyhnutných prípadoch, ak je to potrebné na ochranu práv spoločnosti LES, s.r.o.
LES, s.r.o. môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. spracovateľa/ sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje spracovateľa/ sprostredkovateľa k rovnakej úrovni ochrany údajov, akú poskytuje samotný LES, s.r.o. Údaje tak môžu byť odovzdané dodávateľom zaisťujúcim pre LES, s.r.o. služby spočívajúce v rozosielaní pošty a doručovaní tovaru alebo odberateľom/ obchodným partnerom zaisťujúcim pre LES, s.r.o. predaj tovaru na základe zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpení v konkrétnom regióne. 

Spracovanie Cookie                 
Ak ste nám pri používaní našej stránky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, spracúvame o Vás údaje aj prostredníctvom súborov cookie. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, aké typy osobných údajov spracúvajú a používajú spoločnosti a ich partneri, a o tom, na čo slúžia.
Spoločnosť    Osobné údaje
Google           https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk
                       https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs...
Hotjar             https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
                       https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Facebook Pixels       https://www.facebook.com/policy/cookies/printable
Cloudfare                  https://www.cloudflare.com/cookie-policy/
Okrem vyššie uvedeného naša stránka pracuje aj so súbormi cookie, ktoré sú nevyhnutné na jej správnu funkciu a prostredníctvom ktorých o Vás nespracúvame žiadne osobné údaje, a teda vo vzťahu k používaniu týchto súborov nie je potrebný Váš súhlas s ich použitím na našej stránke.

Na čo Vaše osobné údaje prostredníctvom cookie potrebujeme?
Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom služby Google Analytics a Hotjar potrebujeme na analýzu návštevnosti našej webovej stránky, a teda najmä na overenie toho, či je naša stránka pre Vás a iných užívateľov stále zaujímavá a neklesá jej návštevnosť.
Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom služieb Google AdWords, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel potrebujeme na personalizáciu reklamy, a teda najmä na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že sa reklama našej webovej stránky bude zobrazovať hlavne tým užívateľom, ktorí môžu mať o náš obsah, služby a produkty záujem.
Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom služby CloudFlare potrebujeme na analýzu návštevnosti našej webovej stránky, a teda najmä na overenie toho, či je naša stránka pre Vás a iných užívateľov stále zaujímavá a neklesá jej návštevnosť.
Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu spracúvame len na tieto účely s tým, že ich pre dosiahnutie účelu spracúvania môžeme poskytnúť spoločnostiam Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., Cloudflare, Inc., ktoré poskytujú služby, prostredníctvom ktorých sú Vaše údaje získavané.
Vaše osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 

Aké sú vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a prenos osobných údajov?
V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutých osôb. Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenesenie vybraných osobných údajov priamo k inému správcovi a právo požadovať opravu osobných údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, resp. obmedzenie ich spracovanie, pokiaľ však nie je nutné ďalej ich spracovávať pre splnenie právnych povinností alebo ak sú nevyhnutne potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať služby. Tieto práva môžete uplatniť osobne v sídle spoločnosti, písomne ​​na adresu sídla spoločnosti alebo mailom na adresu info@lestn.sk .
 
Aké sú vaše možnosti obmedziť spracovania a prenos osobných údajov?
V prípade, keď LES, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Žiadosť, môžete ako dotknutá osoba uplatniť e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@lestn.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V prípade, kedy dochádza k spracovaniu vašich údajov na základe oprávneného záujmu, môžete proti takémuto spracovaniu namietať. Každé takéto podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke pre spracovanie údajov na marketingové účely vyhovieme vždy.
 
Kto vykonáva dozor v oblasti ochrany osobných údajov?
Ak by sa nám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 8250 07 Bratislava, Slovenská republika.
 
Tieto pravidlá platia od 21. 05. 2018.
 
          Ďakujeme Vám.
          LES, s.r.o., Trenčín