Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

Nechajte nám odkaz

OBJEDNÁVKA TOVARU (BRIKETY, PELETY, ...), DOPRAVY   •  INFORMÁCIE A NÁVRHY

čitajte a listujte nižšie prosím...

Prostredníctvom kontaktného formulára (pod pravidlami súhlasu) máte možnosť zasielať OBJEDNÁVKY, OTÁZKY alebo PRIPOMIENKY k našim produktom a službám, napísať svoje názory, podnety, dodatočné informácie či námety k web stránke.
Miesta označené (*) sú dôležité, aby sme Vás mohli  aj spätne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo poštou (podľa Vášho výberu) a reagovať na Vaše podnety. Prirodzene v súlade s najnovšími pravidlami a nariadeniami o GDPR. 

Samozrejme, že sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne.
                                                      Tešíme sa na Vaše názory a podnety.         

Pred udelením Súhlasu so spracovaním osobných údajov Vás chceme ubezpečiť, že:

  • Vaše osobné údaje nebudú poskytované iným príjemcom.
  • Vaše osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas 5-ročného obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • Vy ako dotknutá osoba máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • cezhraničný prenos Vašich osobných  údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje ani nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.  

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžete ako dotknutá osoba uplatniť e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@lestn.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi LES, s.r.o., Javorová 2, 911 05 Trenčín (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
                                                     súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov
pre účel: poskytovania informácií o prevádzkovateľovi, súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ich objednávaním alebo s ďalšími informáciami o rôznych akciách a novinkách formou SMS na telefónne číslo alebo formou tzv. newsletterov na e-mailovú adresu, uvedené dotknutou osobou, a to v rozsahu:  meno a priezvisko, bydlisko, telefón, e-mailová adresa.

Spracovanie Cookie                 Ak ste nám pri používaní našej stránky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, spracúvame o Vás údaje aj prostredníctvom súborov cookie. Prečítajte si  v sekcii ÚVODObchodných podmienkach ďalšie informácie o tom, aké typy osobných údajov spracúvajú a používajú spoločnosti a ich partneri, a o tom, na čo slúžia.

                                                     

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.