Novinky

26.01.2020
Drevené brikety sa svojimi vlastnosťami najviac ...
07.01.2020
Viete, že: ...
07.11.2019
Obnovenie/ udelenie Súhlasu so spracovaním...

Nachádzate sa tu

Ochrana osobných údajov

NOVÁ LEGISLATÍVA 

V súvislosti s novou legislatívou na ochranu osobných údajov  (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  nám okrem iného pribudla v obchodnom styku so zákazníkmi  aj komunikácia o obnovení/ udelení SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM  OSOBNÝCH  ÚDAJOV.

Napr. prostredníctvom kontaktného formulára  na našej stránke v sekcii NECHAJTE NÁM ODKAZ máte možnosť zaslať OBJEDNÁVKU, OTÁZKU alebo PRIPOMIENKU k našim produktom a službám, napísať svoje názory, podnety, dodatočné informácie či námety k web stránke. (A teraz aj spomínaný súhlas)
Miesta označené (*) sú dôležité, aby sme Vás mohli následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo poštou podľa Vášho výberu. Ak máte záujem o informačný materiál poštou, je potrebná aj kompletná korešpondenčná adresu.
Samozrejme, že sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne. Nezaobíde sa to ale bez výmeny vzájomných informácií a údajov, preto túto problematiku pripomíname... 

                                             
Pred udelením SÚHLASU  SO SPRACÚVANÍM  OSOBNÝCH  ÚDAJOV  Vás chceme ubezpečiť, že:

  • Vaše osobné údaje nebudú poskytované iným príjemcom.
  • Vaše osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané a to:   poskytovanie informácií o prevádzkovateľovi súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ich objednávaním alebo s ďalšími informáciami o rôznych akciách a novinkách formou SMS na telefónne číslo alebo formou tzv. newsletterov na e-mailovú adresu .
  • Vy ako dotknutá osoba máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • cezhraničný prenos Vašich osobných  údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje ani nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.  

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžete ako dotknutá osoba uplatniť e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@lestn.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Spracovanie Cookie 
Ak ste nám pri používaní našej stránky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, spracúvame o Vás údaje aj prostredníctvom súborov cookie. Prečítajte si  v sekcii ÚVOD v Obchodných podmienkach ďalšie informácie o tom, aké typy osobných údajov spracúvajú a používajú spoločnosti a ich partneri, a o tom, na čo slúžia.

Ak si teda želáte opakovane dostávať informácie od nás e-mailom alebo formou SMS je vhodné nám zaslať aj predmetný súhlas a to spôsobom, ktorý je Vám najpohodlnejší:

          online na tejto stránke  www.lestn.sk v sekcii NECHAJTE NÁM ODKAZ  
alebo súhlas môžete vypísať a odovzdať pri osobnej návšteve konkrétnej predajne
alebo poslať e-mailom na info@lestn.sk
alebo poslať klasicky poštou na adresu: LES, s.r.o. , Javorová 2, 911 05 Trenčín (doplniť, podpísať a zaslať dolu priložený text).

          Ďakujeme Vám.

          LES, s.r.o., Trenčín 

 

Galéria: